• qxio-folderประมวลจริยธรรม
  • qxio-ios-sunnyผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสารได้ โดยการคลิกขยายมุมมอง ที่มุมขวาบนของเอกสารค่ะ
  • qxif-file-pdf ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร
  • qxif-file-pdf ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
  • qxif-file-pdf ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น