• qxio-folderรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
  • qxio-ios-sunnyผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสารได้ โดยการคลิกขยายมุมมอง ที่มุมขวาบนของเอกสารค่ะ