• qxio-folderรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • qxio-ios-sunnyผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสารได้ โดยการคลิกขยายมุมมอง ที่มุมขวาบนของเอกสารค่ะ