• qxio-folderรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • qxio-ios-sunnyผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสารได้ โดยการคลิกขยายมุมมอง ที่มุมขวาบนของเอกสารค่ะ
  • qxif-file-pdf ชื่อเอกสาร