Slide
Slide
previous arrow
next arrow
 • qxio-paper-airplaneวิสัยทัศน์

"เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สังคมแห่งการเรียนรู้
คนมีคุณภาพดี มีศีลธรรม
สิ่งแวดล้อมสะอาด ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี”

 • qxio-briefcaseพันธกิจ
 1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 3. ส่งเสริมและพัฒนาคน ครอบครัว และชุมชนให้มีคุณภาพ
 4. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จำเป็นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
 6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 7. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
 • qxio-trophyยุทธศาสตร์
 1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 3. ส่งเสริมและพัฒนาคน ครอบครัว และชุมชนให้มีคุณภาพ
 4. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จำเป็นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
 6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 7. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ