Slide
Slide
previous arrow
next arrow

นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อแสดงความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท (“องค์การบริหารส่วนตำบล”) เกี่ยวกับกิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับประชาชน และนิติบุคคลรายละเอียด ดังนี้

          นโยบายความเป็นส่วนตัวจะใช้บังคับการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลอาจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบรับสมัครสมาชิก ระบบบริการประชาชน เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) โทรศัพท์ โทรสาร ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เช่น อีเมล และช่องทางการการสื่อสารอื่นๆ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน อย่างไรก็ตาม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้พร้อมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่ท่านใช้ ซึ่งอาจมีการกำหนดแยกต่างหากเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวท่า

  1. การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1  ข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับท่านโดยที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวตนท่านได้ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม (ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม) ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคลที่ถูกจัดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวตามกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เฉพาะกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือตามที่กฎหมายอนุญาต

1.2  ประเภทของประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตำบล เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บรวมรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับท่าน บริการที่ท่านต้องการจากองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเป็นเจ้าของ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1)   ประชาชนและนิติบุคคล

1) ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว เช่น คำนำหน้าที่ ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเกิด อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง หมู่เลือด สัญชาติ ประเทศที่เกิด ลายมือชื่อ สถานภาพครอบครัว สถานภาพการสมรส จำนวนบุตร ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น) เทปบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ ข้อมูลที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล

2) ข้อมูลการศึกษา เช่น ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา

3) ข้อมูลการทำงาน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง รายละเอียดงาน ประเภทของธุรกิจ ประเภทขององค์กรที่ทำงาน อายุการทำงาน สถานที่ทำงาน ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น เอกสารประกอบธุรกิจ ทะเบียนการค้า ภพ.20 หนังสือรับรองธุรกิจ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และเอกสารการเสียภาษีนิติบุคคล

4) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน ที่อยู่ไปรษณีย์ปัจจุบัน ที่อยู่ไปรษณีย์ของที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล LINE ID บัญชี Facebook ตำแหน่งที่อยู่

5) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ระดับรายได้ แหล่งที่มาของรายได้

6) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการแก่ท่าน เช่น ระบบบริการประชาชน รายละเอียดตามใบคำขอการสมัครสมาชิก ข้อมูลการแจ้งคำร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อมูลการจองวิทยากร อบรม ศึกษาดูงาน ข้อมูลการขอใบคำร้องทั่วไป ข้อมูลการขอใช้บริการศูนย์นันทนาการ ข้อมูลการขอใช้อาคาร ข้อมูลการจองคิวเข้าใช้บริการ ข้อมูลการสมัครเข้าเรียน

7) รายละเอียดด้านพฤติกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรม การดำรงชีวิต ทัศนคติ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์อื่นๆ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการของท่านกับระบบบริการประชาชน ผลตอบรับและความคิดเห็นของท่านต่อระบบบริการประชาชนที่ท่านได้รับ รายละเอียดการเรียงร้องสิทธิ และการร้องเรียนของท่าน

  1.     องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บรวบรวมข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

(1) การใช้งานระบบบริการประชาชน เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบบริการประชาชน ข้อมูลการแจ้งคำร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อมูลการจองวิทยากร อบรม ศึกษาดูงาน ข้อมูลการขอใบคำร้องทั่วไป ข้อมูลการขอใช้บริการศูนย์นันทนาการ ข้อมูลการขอใช้อาคาร ข้อมูลการจองคิวเข้าใช้บริการ ข้อมูลการสมัครเข้าเรียน และระบบอื่นๆ

(2) การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของท่าน ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การออกรายงานต่างๆ และการเข้าใจถึงตัวท่านให้มากยิ่งขึ้น

(3) การติดต่อ เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถติดต่อกับท่านได้อย่างรวดเร็ว และแก้ปัญหาต่างๆ ที่ท่านได้แจ้งเข้ามาได้

(4) ข้อมูลส่วนตัวที่อ่อนไหว

1) ข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตน และการยืนยันตัวบุคคล รวมถึงการให้บริการแก่ท่าน

2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ปรากฎในเอกสารระบุตัวตน เช่น ศาสนา เชื้อชาติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน

  1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในส่วนนี้หมายถึงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอาจขอใช้สิทธิเหล่านี้ต่อบุคคลที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมานกำหนดและกระบวนการจัดการสิทธิขององค์การบริหารส่วนตำบลสิทธิดังกล่าวรวมถึงสิทธิต่อไปนี้

(1)   สิทธิการเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงหรือขอเอกสารคำขอต่างๆ จากระบบได้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านขอ

(2)   สิทธิการแก้ไขข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(3)   สิทธิการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ท่านได้ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บรวบรวม

(4)   สิทธิการใช้งานระบบบริการประชาชน ท่านมีสิทธิเข้าใช้งานบริการประชาชน ทุกการทำงานที่มีอยู่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบล

  1.     การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวหากมีการเปลี่ยแปลงแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารอันเนื่องมาจากเหตุผลต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย โดยการแก้ไขนโยบาลความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเผยแพร่บน nongsanit.go.th.co.th อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใช้บังคับ

 (“องค์การบริหารส่วนตำบล”) เกี่ยวกับกิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับประชาชน และนิติบุคคลรายละเอียด ดังนี้

          นโยบายความเป็นส่วนตัวจะใช้บังคับการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลอาจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบรับสมัครสมาชิก ระบบบริการประชาชน เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) โทรศัพท์ โทรสาร ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เช่น อีเมล และช่องทางการการสื่อสารอื่นๆ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน อย่างไรก็ตาม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้พร้อมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่ท่านใช้ ซึ่งอาจมีการกำหนดแยกต่างหากเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวท่า

  1. การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1   ข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับท่านโดยที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวตนท่านได้ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม (ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม) ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคลที่ถูกจัดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวตามกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เฉพาะกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือตามที่กฎหมายอนุญาต

1.2  ประเภทของประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตำบล เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บรวมรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับท่าน บริการที่ท่านต้องการจากองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเป็นเจ้าของ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1)   ประชาชนและนิติบุคคล

1)      ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว เช่น คำนำหน้าที่ ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเกิด อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง หมู่เลือด สัญชาติ ประเทศที่เกิด ลายมือชื่อ สถานภาพครอบครัว สถานภาพการสมรส จำนวนบุตร ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น) เทปบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ ข้อมูลที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล

2)      ข้อมูลการศึกษา เช่น ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา

3)      ข้อมูลการทำงาน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง รายละเอียดงาน ประเภทของธุรกิจ ประเภทขององค์กรที่ทำงาน อายุการทำงาน สถานที่ทำงาน ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น เอกสารประกอบธุรกิจ ทะเบียนการค้า ภพ.20 หนังสือรับรองธุรกิจ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และเอกสารการเสียภาษีนิติบุคคล

4)      ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน ที่อยู่ไปรษณีย์ปัจจุบัน ที่อยู่ไปรษณีย์ของที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล LINE ID บัญชี Facebook ตำแหน่งที่อยู่

5)      ข้อมูลทางการเงิน เช่น ระดับรายได้ แหล่งที่มาของรายได้

6)      ข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการแก่ท่าน เช่น ระบบบริการประชาชน รายละเอียดตามใบคำขอการสมัครสมาชิก ข้อมูลการแจ้งคำร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อมูลการจองวิทยากร อบรม ศึกษาดูงาน ข้อมูลการขอใบคำร้องทั่วไป ข้อมูลการขอใช้บริการศูนย์นันทนาการ ข้อมูลการขอใช้อาคาร ข้อมูลการจองคิวเข้าใช้บริการ ข้อมูลการสมัครเข้าเรียน

7)      รายละเอียดด้านพฤติกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรม การดำรงชีวิต ทัศนคติ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์อื่นๆ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการของท่านกับระบบบริการประชาชน ผลตอบรับและความคิดเห็นของท่านต่อระบบบริการประชาชนที่ท่านได้รับ รายละเอียดการเรียงร้องสิทธิ และการร้องเรียนของท่าน

  1.     องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บรวบรวมข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

(1)   การใช้งานระบบบริการประชาชน เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบบริการประชาชน ข้อมูลการแจ้งคำร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อมูลการจองวิทยากร อบรม ศึกษาดูงาน ข้อมูลการขอใบคำร้องทั่วไป ข้อมูลการขอใช้บริการศูนย์นันทนาการ ข้อมูลการขอใช้อาคาร ข้อมูลการจองคิวเข้าใช้บริการ ข้อมูลการสมัครเข้าเรียน และระบบอื่นๆ

(2)   การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของท่าน ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การออกรายงานต่างๆ และการเข้าใจถึงตัวท่านให้มากยิ่งขึ้น

(3)   การติดต่อ เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถติดต่อกับท่านได้อย่างรวดเร็ว และแก้ปัญหาต่างๆ ที่ท่านได้แจ้งเข้ามาได้

(4)   ข้อมูลส่วนตัวที่อ่อนไหว

1)      ข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตน และการยืนยันตัวบุคคล รวมถึงการให้บริการแก่ท่าน

2)      ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ปรากฎในเอกสารระบุตัวตน เช่น ศาสนา เชื้อชาติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน

  1.     สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในส่วนนี้หมายถึงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอาจขอใช้สิทธิเหล่านี้ต่อบุคคลที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมานกำหนดและกระบวนการจัดการสิทธิขององค์การบริหารส่วนตำบลสิทธิดังกล่าวรวมถึงสิทธิต่อไปนี้

(1)   สิทธิการเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงหรือขอเอกสารคำขอต่างๆ จากระบบได้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านขอ

(2)   สิทธิการแก้ไขข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(3)   สิทธิการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ท่านได้ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บรวบรวม

(4)   สิทธิการใช้งานระบบบริการประชาชน ท่านมีสิทธิเข้าใช้งานบริการประชาชน ทุกการทำงานที่มีอยู่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบล

  1.     การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวหากมีการเปลี่ยแปลงแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารอันเนื่องมาจากเหตุผลต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย โดยการแก้ไขนโยบาลความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเผยแพร่บน nongsanit.go.th.go.th อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใช้บังคับ