header01.jpeg
81790419_2979452542065649_5579911289217482752_n.jpeg
268893575_486654589555632_8989979008469437541_n.jpeg
previous arrow
next arrow

กองช่าง

กองช่าง
นางสาวพรทิพย์ ดวงศรี
เจ้าพนักงานธุระการ
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
นายวสันต์ จินดาศรี
นายช่างโยธา
นายชยุต คงวารินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธานินทร์ จินดาศรี
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอพิเดช แข็งแรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิทยา เสาวดาล
คนงานทั่วไป
Image is not available
Image is not available
Image is not available


บทบาทหน้าที่และการให้บริการ

 

กองช่าง

     มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงในกิจการประปา จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ 
 

งานก่อสร้าง 

    มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและ โครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
 

 • งานออกแบบและควบคุมอาคาร

    มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวิศวกรรม งานการประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการ งานควบคุมการก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานสำรวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง 
 

 •  งานผังเมือง

กระบวนการ  ขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของส่วนโยธา

 

 • การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

 •  

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ตามแบบคำขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน   
 2. ดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร
 3. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น / ตรวจสอบผังเมือง และตรวจสอบสภาพสาธารณะ 
 4. นายช่าง / วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ 
 5. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
 2. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า (กรณีผู้ขอ
 3. ไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง อาคารในที่ดินหรือสำเนาสัญญาเช่า
 4. ที่ดิน) 
 5. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ 
 6. หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง
 7. อาคาร 
 8. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม 
 9. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง 
 10. รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย (กรณีอาคารต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย) 

   การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

          

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามแบบคำขอ อนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร 
 2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น / ตรวจสอบผังเมือง และตรวจสอบสภาพสาธารณะ 
 3. นายช่าง / วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ 
 4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา คำขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 

         

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
 2. สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ตั้งของอาคารที่ขออนุญาตรื้อถอน ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า 
 3. หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ ขั้นตอนวิธีการ และป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการรื้อถอนอาคาร (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
 4. หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) 
 5. แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน

 • การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามแบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1)  พร้อมเอกสารประกอบ 
 2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น / ตรวจสถานที่ / ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบสภาพสาธารณะ 
 3. นายช่าง / วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ 
 4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวเอกสารเหมือนประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 
 2. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า (กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินหรือสำเนา สัญญาเช่าที่ดิน) 
 3. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ 
 4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร 
 5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม 
 6. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง 
 7. รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย (กรณีอาคารต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย) 
 8. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต 
 9. กรณีต่อเติมเพิ่มชั้นอาคาร (วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างอาคารมิใช่คนเดิม) ต้องมีหนังสือรับรองความมั่นคงของอาคารเดิมจากสถาบันที่เชื่อถือได้

 •  
 • การขออนุญาตขุดดิน / ถมดิน

          

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตขุดดิน / ถมดิน พร้อมเอกสาร 
 2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น / ตรวจสอบผังเมือง และตรวจสภาพสาธารณะ 
 3. นายช่าง / วิศวกรตรวจแบบพิจารณาแบบ 
 4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขออนุญาตขุดดิน / ถมดิน 
   

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
 2. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า (กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินหรือสำเนาหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน) 
 3. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ 
 4. แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน 
 5. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
 6. รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
 7. วิธีการขุดดินและถมดิน 
 8. ระยะเวลาทำการขุดดิน 
 9. ชื่อผู้ควบคุมซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 10. ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง 
 11. ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน 
 12. เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา