header01.jpeg
81790419_2979452542065649_5579911289217482752_n.jpeg
268893575_486654589555632_8989979008469437541_n.jpeg
previous arrow
next arrow
 • ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน/ดินลูกรัง ถนนสาย ๙ (ถนนสุขใจ) จากนางอ้ม ช่างหม้อ ถึงคุณเทียน สืบเพ็ง บ้านไผ่ หมู่ ๘ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน/ดินลูกรัง ถนนสาย ๑๘ (ถนนพรมมา) บ้านสำโรง หมู่ ๓ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
 • ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 • ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศ เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
 • ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 • ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
 • ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาการจ้างสำหรับการดำเนินงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ตรวจงานจ้างก่อสร้างถนนดินรอบบริเวณที่สาธารณะโคกหนองแวง บ้านโนนงิ้ว หมู่ 4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้านหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคา จ้างก่อสร้างตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคา จ้างก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการขุดลอกแหล่งน้ำลำห้วยอาปอง หมู่ 3 บ้านสำโรง ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างเหมาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ จำนวน 10 จุด
 • ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 • ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 • ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 • ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 • ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ หมู่ 8 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจ้างขุดลอกห้วยยาว บ้านขวาว หมู่ 5 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ หมู่ 8 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำห้วยยาว บ้านขวาว หมู่ 5 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ตรวจงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 10 บ้านสำโรง หมู่ 3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ตรวจงานจ้างปรับปรุงต่อเติมบริเวณด้านข้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ตรวจงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3 ซอยฉางบุรินทร์ บ้านหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
 • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 2 (ถนนคลองเม็ก) บ้านสำโรงน้อย หมู่ 7 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 2 (ถนนคลองเม็ก) บ้านสำโรงน้อย หมู่ 7 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 2 (ถนนคลองแม็ก) บ้านสำโรงน้อย หมู่ 7 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ตรวจงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตะวันรอนไปวัดป่า บ้านโนนงิ้ว หมู่ 4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)
 • ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
 • ประกาศ เรื่อง ตรวจงานจ้างขุดลอกแหล่งน้ำลำห้วยหลวง บ้านสำโรงน้อย หมู่ 7 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในไร่เพื่อการเกษตร ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,720 w. แหล่งน้ำโคกกิ่ง บ้านสำโรง หมู่ 3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในไร่เพื่อการเกษตร ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,720 w. แหล่งน้ำโคกกิ่ง บ้านสำโรง หมู่ 3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 10 บ้านสำโรง หมู่ 3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 10 บ้านสำโรง หมู่ 3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบน้ำไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
 • ประกาศ เรื่อง ตรวจงานจ้างขุดลอกแหล่งน้ำลำห้วยอาปอง บ้านสำโรง หมู่ 3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3 ซอยฉางบุรินทร์ บ้านหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตะวันรอนไปวัดป่าบ้านโนนงิ้ว หมู่ 4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 3 ซอยฉางบุรินทร์ บ้านหนองสนิท หมู่ 9 อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตะวันรอนไปวัดป่า บ้านโนนงิ้ว หมู่ 4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ตรวจงานจ้างขุดลอกสระน้ำบริเวณที่ทำเลโคกหนองละเอาะ บ้านหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมบริเวณด้านข้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมบริเวณด้านข้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมบริเวณด้านข้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลในไร่เพื่อการเกษตร ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,720 w. แหล่งน้ำโคกหนองแวง บ้านโนนงิ้ว หมู่ 4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
 • ประกาศ เรื่องขอเชิญเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในไร่เพื่อการเกษตร ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,720 w. บ้านโนนงิ้ว หมู่ 4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ตรวจงานจ้างขุดลอกแหล่งน้ำลำห้วยเลิง บ้านหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)
 • ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกแหล่งน้ำลำห้วยหลวง บ้านสำโรงน้อย หมู่ 7 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาขุดลอกแหล่งน้ำลำห้วยหลวง บ้านสำโรงน้อย หมู่ 7 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกแหล่งน้ำลำห้วยอาปอง บ้านสำโรง หมู่ 3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกแหล่งน้ำห้วยเลิง บ้านหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาขุดลอกแหล่งน้ำลำห้วยเลิง บ้านหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาขุดลอกแหล่งน้ำลำห้วยอาปอง บ้านสำโรง หมู่ 3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ตรวจงานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ห้วยยาว บ้านขวาว หมู่ 5 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาวางท่อระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำจากห้วยหลวงไปกักเก็บที่หนองละเอาะ บ้านสำโรงน้อย หมู่ 7 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ลำห้วยยาว บ้านขวาว หมู่ 5 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 • ขอรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศ เรื่อง ตรวจงานโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณด้านข้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน) บ้านไผ่ หมู่ 8 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 (สารภีร่มเงา) บ้านหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 2 (แยกวงเวียน) บ้านสนิท หมู่ 1 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาขุดลอกสระน้ำบริเวณที่ทำเลโคกหนองละเอาะ บ้านหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกสระน้ำบริเวณที่ทำเลโคกหนองละเอาะ บ้านหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงาน โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 13 (ช่วงที่ 3) บ้านสำโรง หมู่ 3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงาน จ้างปรับปรุงโรงจอดรถบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบริบทพื้นที่สาธารณะโคกหนองแวง หมู่ 4 บ้านโนนงิ้ว,หมู่ 5 บ้านขวาว ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคา ปรับปรุงบริบทพื้นที่สาธารณะโคกหนองแวง หมู่ 4 บ้านโนนงิ้ว,หมู่ 5 บ้านขวาว ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำชั้นวางของภายในอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสำโรง หมู่ 3 ไปวัดสุวรรณราษฎร์ประดิษฐ์ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้านหลังเก่า) บ้านสำโรงน้อย หมู่ 7 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังโรงเรียนบ้านวารไพรศรี) หมู่ 6 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 6 (ถนนร่มเย็น) บ้านสำโรง หมู่ 10 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้านหลังเก่า) บ้านสำโรงน้อย หมู่ 7 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังโรงเรียนบ้านวารไพรศรี) หมู่ 6 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 9 (ถนนสุวรรณราษฎร์ประดิษฐ์) บ้านสำโรง หมู่ 10 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 6 (ถนนร่มเย็น) บ้านสำโรง หมู่ 10 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 6 (ถนนร่มเย็น) บ้านสำโรง หมู่ 10 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 9 (ถนนสุวรรณราษฎร์ประดิษฐ์) บ้านสำโรง หมู่ 10 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 9 (ถนนสุวรรณราษฎร์ประดิษฐ์) บ้านสำโรง หมู่ 10 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตะวันรอนไปวัดป่า บ้านโน้นงิ้ว หมู่ 4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยเปรม บ้านหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 (สารภีร่มเงา) บ้านหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ 1-10 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 (สารภีร่มเงา) บ้านหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 (สารภีร่มเงา) บ้านหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงาน จ้างวางท่อระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำจากห้วยหลวงไปกักเก็บที่หนองละเอาะ บ้านสำโรงน้อย หมู่ 7 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 9 (ถนนทวีโชค) บ้านโนนงิ้ว หมู่ 4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 4 (ซอยสุขสำราญ) บ้านสนิท หมู่ 1 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงาน โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองกับ บ้านหนองกับ หมู่ 2 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 4 ซอยสุขสำราญ บ้านสนิท หมู่ 1 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 4 (ซอยสุขสำราญ) บ้านสนิท หมู่ 1 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณด้านข้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน) บ้านไผ่ หมู่ 8 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณด้านข้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน) บ้านไผ่  หมู่ 8 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลานอเนกประสงค์ คสล. (บริเวณด้านข้างศาลาประชาคม) บ้านไผ่ หมู่ 8 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำจากห้วยหลวงไปกักเก็บที่หนองละเอาะ บ้านสำโรงน้อย หมู่ 7 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคา โครงการวางท่อระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำจากห้วยหลวงไปกักเก็บที่หนองละเอาะ บ้านสำโรงน้อย หมู่ 7 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 4 (ซอยบุญมี) บ้านขวาว หมู่ 5 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลาง โครงการวางระบบท่อส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำจากห้วยหลวงไปกักเก็บที่หนองละเอาะ หมู่ 7 บ้านสำโรงน้อย ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างทางน้ำเข้า-ออก คอนกรีตเสริมเหล็ก แหล่งน้ำห้วยเลิง บ้านหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างทางน้ำเข้า- ออก คอนกรีตเสริมเหล็กแหล่งน้ำห้วยเลิง บ้านหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองกับ บ้านหนองกับ หมู่ 2 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคา โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองกับ บ้านหนองกับ หมู่ 2 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลาง โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองกับ บ้านหนองกับ หมู่ 2 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 
 • ประกาศ ตรวจงานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ห้วยยาว บ้านขวาว หมู่ 5 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ต่อจากจุดเดิม) จากหลังโรงเรียนบ้านหนองกับไปห้วยโก หมู่ 2 บ้านหนองกับ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 9 (ถนนทวีโชค) บ้านโนนงิ้ว หมู่ 4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกแหล่งน้ำ ห้วยยาว บ้านขวาว หมู่ 5 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 9 (ถนนทวีโชค) บ้านโนนงิ้ว หมู่ 4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคา โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ห้วยยาว บ้านขวาว หมู่ 5 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลาง โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ห้วยยาว บ้านขวาว หมู่ 5 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 13 (ช่วงที่ 3) บ้านสำโรง หมู่ 3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 15 (ช่วงที่ 3) บ้านสำโรง หมู่ 3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงบริบทบริเวณอาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 13 (ช่วงที่ 3)  บ้านสำโรง หมู่ 3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 15 (ช่วงที่ 3)  บ้านสำโรง หมู่ 3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงบริบทบริเวณอาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตะวันรอน ไปวัดป่าบ้านโน้นงิ้ว หมู่ 4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตะวันรอน ไปวัดป่าบ้านโนนงิ้ว หมู่ 4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตะวันรอน ไปวัดป่าบ้านโน้นงิ้ว หมู่ 4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 4 ซอยบุญมี บ้านขวาว หมู่ 5 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 4 (ซอยบุญมี) บ้านขวาว หมู่ 5 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 4 ซอยบุญมี หมู่ 5 บ้านขวาว ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยเปรม บ้านหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 (ลำห้วยเปรม) หมู่ 9 บ้านหนองสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ประกาศ ตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท จำนวน 7 ระบบ
 • ประกาศ ตรวจงานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำห้วยเลิง บ้านหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท จำนวน 7 ระบบ
 • ประกาศ ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 1 (ถนนราษฎร์ประสงค์) บ้านสำโรงน้อย  หมู่ 7 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงานโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตลาดชุมชนตำบลหนองสนิท บ้านสำโรง หมู่ 3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเข้าสถาบันการเงิน และ กศน. ตำบลหนองสนิท บ้านหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบูรพา) บ้านหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงานจ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสาย 5 (ถนนโคกวัด) บ้านขวาว หมู่ 5 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร อบต.หนองสนิท จำนวน 7 ระบบ
 • ประกาศ ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 8 (ซอยวารี) บ้านสนิท  หมู่ 1 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 3 (ซอยศูนย์สาธิตการตลาด) บ้านสนิท หมู่ 1 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงานจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนคอนกรีตเหล็ก ในหมู่บ้านเขตตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงานโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562
 • ประกาศ ราคากลางโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุง ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านเขตพื้นที่ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงดินลูกรัง สายหลังโรงเรียนบ้านวารไพรศรี หมู่ 6 บ้านวารไพรศรี
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสาย 5 (ถนนโคกวัด) บ้านขวาว หมู่ 5 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 9 ถนนสุวรรณราษฎ์ประดิษฐ์ บ้านสำโรง หมู่ 10 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 1 บ้านสำโรง หมู่ 3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท หมู่ 9 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโดมสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท หมู่ 9 บ้านหนองสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาโดมสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท หมู่ 9 บ้านหนองสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลางก่อสร้างหลังคาโดมสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสนิท หมู่ 9 บ้านหนองสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 8 (ซอยวารี) หมู่ 1 บ้านสนิท
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 3 (ซอยศูนย์สาธิตการตลาด) หมู่ 1 บ้านสนิท
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนิท หมู่ 1 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ จำนวน 2 โครงการ
 • ประกาศ ตรวจงานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยบัว) บ้านสนิท หมู่ 1 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 8 "ซ.วารี" หมู่ 1 บ้านสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3 "ซ.ศูนย์สาธิตการตลาด" หมู่ 1 บ้านสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเข้าสถาบันการเงิน และ กศน. ต.หนองสนิท หมู่ 9 บ้านหนองสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบูรพา หมู่ 9 บ้านหนองสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 งาน ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท จำนวน 7 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก
 • ประกาศ ราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริการส่วนตำบลหนองสนิท จำนวน 7 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท จำนวน 7 ระบบ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โดยวิธีคัดเลือก
 • ประกาศ เรื่องยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท จำนวน 7 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562
 • ประกาศ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท จำนวน7 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 • ประกาศ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562
 • ประกาศ ราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท จำนวน 7 ระบบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ รายชื่อผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ "แหล่งน้ำโคกกิ่ง" หมู่ 3 บ้านสำโรง ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงานโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. จากถนนประชาศึกษาไปหนองฝาย(หนองประปา) หมู่ 4 บ้านโนนงิ้ว ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ตรวจงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ห้วยแดง หมู่ 6 บ้านวารไพรศรี ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 
 • ประกาศ ตรวจงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากหลังโรงเรียนบ้านหนองกับไปห้วยโก หมู่ 2 บ้านหนองกับ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ลำห้วยอาปอง หมู่ 10 บ้านสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ลำห้วยราษฎร์ หมู่ 7 บ้านสำโรงน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ลำห้วยราษฎร์ไปห้วยโก (ห้วยไฮ) หมู่ 2 บ้านหนองกับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)
 • ประกาศ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)
 • ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ลำห้วยอาปอง หมู่ 10 บ้านสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ลำห้วยราษฎร์ หมู่ 7 บ้านสำโรงน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ลำห้วยราษฎร์ไปห้วยโก (ห้วยโฮ) หมู่ 2 บ้านหนองกับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ เรื่องสรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ "แหล่งน้ำโคกกิ่ง" หมู่ 3 บ้านสำโรง ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ "ลำห้วยอาปอง" หมู่ 10 บ้านสำโรง ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลางโครการขุดลอกแหล่งน้ำ "ลำห้วยราษฎร์" หมู่7 บ้านสำโรงน้อย ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ "ลำห้วยราษฎร์ไปห้วยโก" (ห้วยโฮ) หมู่ 2 บ้านหนองกับ และ หมู่ 7 บ้านสำโรงน้อย ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่องขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ต่อจากจุดเดิม) จากหลังโรงเรียนบ้านหนองกับไปห้วยโก หมู่ 2 บ้านหนองกับ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562
 • ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ต่อจากจุดเดิม) จากหลังโรงเรียนบ้านหนองกับไปห้วยโก หมู่ 2 บ้านหนองกับ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2562
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยบัว) หมู่ 1 บ้านสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่องขอเชิญเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยบัว) บ้านสนิท หมู่ 1 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 (ลำห้วยบัว) หมู่ 1 บ้านสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและต่อเติมเรือนเพาะชำเป็นสถานที่กักเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมเรือนเพาะชำเป็นสถานที่กักเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่องขอเชิญเสนอราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมเรือนเพาะชำเป็นสถานที่กักเก็บและคัดแยกขยะฯ ประจำ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2561
 • ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 • ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนงิ้วไปหนองฝายใหญ่ หมู่ 4
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากหลังโรงเรียนบ้านหนองกับไปห้วยโก หมู่ 2 บ้านหนองกับ
 • ประกาศ เรื่องขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากหลังโรงเรียนบ้านหนองกับไปห้วยโก หมู่ 2 บ้านหนองกับ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองกับไปห้วยโก หมู่ 2
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำล้น คสล. ห้วยแดง หมู่ 6 บ้านวารไพรศรี
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเพชรพนา บ้านโนนงิ้ว หมู่ 4
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 6 (ถนนสู่ธรรม) หมู่ 8 บ้านไผ่
 • ประกาศ เรื่องขอเชิญราคาโครงการก่อสร้าง 3 งาน ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำล้น หมู่ 6 บ้านวารไพรศรี
 • ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย 6 หมู่ 8 บ้านไผ่
 • ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถ.เพชรพนา หมู่ที่ 4 บ้านโนนงิ้ว
 • ประกาศ เรื่องแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2562 แบบ ผด1,แบบ ผด2
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่งพนักงานจ้างบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 4 อัตรา
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย12(ถนนพ่อแพง) บ้านขวาว ม.5
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย9 (ถนนบูรพา) บ้านสนิท ม.1
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในที่ทำการ อบต.หนองสนิท
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย9(ถนนบูรพา) หมู่ 1 ต.หนองสนิท
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย12(ถนนพ่อแพง) ม.5 ต.หนองสนิท
 • ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สาย 12 (ถนนพ่อแพง) ม.5 ต.หนองสนิท
 • ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สาย9 (ถนนบูรพา) ม.1 ต.หนองสนิท
 • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย9 ม.10 ต.หนองสนิท
 • ประกาศ ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 4 ม.9 ต.หนองสนิท
 • ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สาย9 ม.10 ต.หนองสนิท
 • ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สาย4 ม.9 ต.หนองสนิท 
 • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 • ประกาศขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สาย6 (ถนนสู่ธรรม) ม.8 ต.หนองสนิท
 • ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย6 (ถนนสู่ธรรม) ม.8 ต.หนองสนิท
 • ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.หนองสนิท
 • ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.หนองสนิท (เข้าหอประชุมอเนกประสงค์)
 • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 • ประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 • ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (เสริมสร้างผิวจราจร) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 
 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำล้น คสล.ฯ หมู่ที่ ๖ บ้านวารไพรศรี ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑
 • ประกาศขอเชิญเสนอราคาโครงการงานก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ ๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากหลังโรงเรียนบ้านหนองกับไปห้วยโก หมู่ ๒ บ้านหนองกับ ต.หนองสนิท ๒.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. จากถนนประชาศึกษาไปหนองฝายใหญ่ หมู่ ๔ บ้านโนนงิ้ว ต.หนองสนิท
 • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
 • ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท
 • ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ๑ บ้านสำโรง หมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฯ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกับ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.ฯ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนงิ้ว ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน
 • ประกาศขอเชิญเสนอราคาโครงการงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สาย 6 (ถนนสู่ธรรม) บ้านไผ่ ม.8 ต.หนองสนิท  2.  โครงการ่อสร้างโรงสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านสำโรงน้อย ม.7 ต.หนองสนิท

 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ๑ บ้านสำโรง หมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๑ (ซอยปู่ตา) หมู่ที่ ๓ บ้านสำโรง ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

 • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

 • ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐)

 • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๖ (ถนนสู่ธรรม) หมู่ที่ ๘ บ้านไผ่ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๑ (ซอยปู่ตา) หมู่ที่ ๓ บ้านสำโรง ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

 • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 12 หมู่ 1 บ้านสนิท ต.หนองสนิท

 • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

 • แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (ภาคเรียนที่ 2/2560) อบต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

 • รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ อบต.หนองสนิท

 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเวทีมวย อบต.หนองสนิท

 • ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการ จนท.บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน ณ กองช่าง อบต.หนองสนิท

 • ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลทำงานด้านการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินต.หนองสนิท

 • ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด เปิด ปิด อาคาร สนง.อบต.หนองสนิท 

 • ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.หนองสนิท

 • ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการ รายที่ 2 ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กฯ ศพด.อบต.หนองสนิท

 • ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการ รายที่ 1 ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กฯ ศพด.อบต.หนองสนิท

 • ประกาศตกลงราคาจัดซื้อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย    

 • ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ อบต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
 • ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 6 (ถนนสู่ธรรม)บ้านไผ่ ม.8 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 •       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.จำนวน1ช่อง พร้อมผนังกั้นน้ำบ้านหนองกับ หมู่ที่ 2 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 •  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองสระตะวันตกสาย7 บ้านขวาว หมู่ที่  5 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 •  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย1(ถนนราชประสงค์)บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่  7 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 •  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย1(ซอยปู่ตา)บ้านสนิทหมู่ที่ 1 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 •  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก ถนนตะวันรอน ไปวัดป่า บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 •  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สาย ๕ (ถนนก้องฟ้า) บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 •  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงมิถุนายน ๒๕๖๐
 •  ประกาศขอเชิญเสนอราคาเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ นิ้ว ติดตั้งบนแท่นสกีและเทรลเลอร์ลากจูง
 •  ราคากลางโครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ นิ้ว ติดตั้งบนแท่นสกีและเทรลเลอร์ลากจูง
 •  ประกาศขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาขนาดเล็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสนิท
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาขนาดเล็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสนิท
 •  ประกาศ อบต.หนองสนิท เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาท่อพีวีซี ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๒๐๐ ท่อน
 •  ประกาศ อบต.หนองสนิท เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาโครงการปรับปรุงถมดินบริเวณลานกีฬา/ลานอเนกประสงค์ประจำตำบลหนองสนิท
 •  ราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. พร้อมไหล่ทาง คสล. ถนนสาย ๑๔ บ้านสำโรง
 •  ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ๑๓ บ้านหนองสนิท ม.๙
 •  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
 •  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
 •  แผน คตง. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 •  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
 •  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
 •  ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 •  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 •  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 •  ผู้ยื่นซอง โครงการขยายแนวเขตท่อระบบประปา บ้านสนิท หมู่ ๑ บ้านวารไพรศรี หมู่ ๖ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 •  ผู้ซื้อซอง โครงการขยายแนวเขตท่อระบบประปา บ้านสนิท หมู่ ๑ บ้านวารไพรศรี หมู่ ๖ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 •  ผด.๑ ปี ๒๕๖๐
 •  ผด.๒ ปี ๒๕๖๐
 •  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
 •  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๑๓ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบสระหนองคูขาด บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๐
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ๕ (ถนนศรีนามพัฒนาประชาชนนท์) บ้านหนองสนิท หมู่ที่ ๙
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน ถนนสาย ๕/๑ บ้านไผ่ หมู่ที่ ๘
 •  ราคากลางโครงการถนนดิน สาย ๑๒ (ถนน/ซอยเจริญสุข) บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๗
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน ถนนสาย ๖/๑,๖/๒ (ถนนร่วมพัฒนา ๒,๓) บ้านวารไพรศรี หมู่ที่ ๖
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๕ (ถนนโคกวัด) จากทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๓๓ บ้านขวาว หมู่ที่ ๕
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน ถนนสาย ๑๕ (ถนนบำรุงราษฎร์) บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๔
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างราง/ท่อระบายน้ำ ถนนสาย ๑๕ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน ถนนขี้ตุ๋น บ้านหนองกับ หมู่ที่ ๒
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๗ บ้านสนิท หมู่ที่ ๑ 
 •  ประกาศ อบต.หนองสนิท เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาโครงการงานก่อสร้าง จำนวน ๑๑ โครงการ
 •  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 •  ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพาราบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่๔
 •  ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพาราบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่๔
 •  ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพาราบ้านสนิท หมู่ที่๑
 •  ประกาศประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพาราบ้านสนิท หมู่ที่๑
 •  ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 •  ผด.๑ ปี ๒๕๕๙
 •  ผด.๒ ปี ๒๕๕๙
 •  ราคากลางโครงการขยายแนวเขตท่อประปาหมู่ที่ ๑ บ้านสนิท หมู่ที่ ๖ บ้านวารไพรศรี
 •  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายแนวเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสนิท หมู่ที่ ๖ บ้านวารไพรศรี
 •  ราคากลาง CCTV เหลือจ่าย
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตผนังกันน้ำห้วยโศกขี้หนู ม.๔
 •  ราคากลางจัดซื้อเครื่องบรรจุน้ำถ้วย
 •  ราคากลางอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วและถนน คสล.พร้อมป้ายชื่อหน่วยงาน ประตู อบต.หนองสนิท
 •  ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสนิท
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วและถนน คสล. พร้อมป้ายชื่อหน่วยงาน ประตู อบต.หนองสนิท
 •  ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสนิท
 •  ราคากลางอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหอประชุมศูนย์ราชการ
 •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 •  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 •  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕)
 •  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายชื่อหน่วยงาน/ประตู อบต.หนองสนิท
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)
 •  ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)
 •  ราคากลางกล้องวงจรปิด (CCTV)
 •  ราคากลางขุดลอฏหนองฝาย
 •  ราคากลางขุดลอกห้วยก้านเหลือง/ห้วยไส้ไก่
 •  ประกาศ ผู้ชนะการประมูลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ณ ม.๑๐
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๖ (ถนนซอยร่มเย็น) ม.๑
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๑ (ถนนราษฎรประสงค์) ม.๗
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๓ (ฉางบุรินทร์) ม.๙
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๖ (ซอยร่มเย็น) ม.๑๐
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๑๒ (ซอยทองอินทร์) ม.๓
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๑๒ (ถนนประชาศึกษา) ม.๔
 •  ราคากลางร่องระบายน้ำบ้านหนองกับ ม.๒
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมห้วยบัว ม.๓
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน สาย ๕ (ถนนเที่ยงธรรม) ม.๘
 •  ประกาศ ผู้ชนะการประมูลราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ณ ม.๕,ม.๘
 •  ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปา อบต.หนองสนิท หมู่ที่ ๙
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างราง/วางท่อระบายน้ำ ภายในบริเวณ อบต.หนองสนิท
 •  ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ก. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสนิท
 •  ใบเปล่าราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.๑๐
 •  ใบเปล่าราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.๕,ม.๘
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.๑๐
 •  ราคากลางแบบ ปร.๔,๕,๖ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.๑๐
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.๕,ม.๘
 •  ราคากลางแบบ ปร.๔,๕,๖ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.๕,ม.๘
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม อบต.หนองสนิท
 •  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม อบต.หนองสนิท
 •  ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.๕,ม.๘
 •  ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.๑๐
 •  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลทำงานด้านการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลหนองสนิท
 •  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลทำงานด้านการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลหนองสนิท
 •  ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
 •  ประกาศสอบราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้าง จำนวน ๒ โครงการ
 •  ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๒ โครงการ (หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.และห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 •  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสนิท
 •  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ อบต.หนองสนิท
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำห้วยโศกขี้หนู บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสนิท
 •  ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกแหล่งน้ำห้วยโศกขี้หนู ม.๔
 •  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกแหล่งน้ำโศกขี้หนู ม.๔
 •  ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองละเอาะ บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองสนิท
 •  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองละเอาะ บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองสนิท
 •  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการถมดินบริเวณที่สาธารณะโคกกิ่ง บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓
 •  ประกาศราคากลาง โครงการถมดินโคกกิ่ง
 •  ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๓ โครงการ
 •  ประกาศราคากลาง คสล. ถนนทางเข้า อบต.หนองสนิท 
 •  ประกาศราคากลาง คสล. ถนนสาย ๑๐ ม.๓
 •  ประกาศราคากลาง คสล. ถนนสาย ๑ ม.๗
 •  ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๕ โครงการ
 •  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.
 •  ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ (ห้วยบัว)
 •  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ถนนสาย ๑๒ ม.๔
 •  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ถนนสาย ๖ ม.๑
 •  ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ (คลองแม็ก)
 •  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ถนนสาย ๑๓ ม.๙
 •  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ถนนสาย ๔ (ซอย ๒) ม.๙
 •  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ถนนสาย ๖ ม.๘
 •  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ถนนสาย ๑๑ ม.๕
 •  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ถนนสาย ๑๒ ม.๔
 •  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ถนนสาย ๑๔ ม.๓
 •  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ถนนสาย ๖ ม.๓
 •  ประกาศประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๖
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๑๐
 •  ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสนิท
 •  ปกราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๖
 •  ปกราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๑๐
 •  ปกราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสนิท 
 •  ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓)อบต.หนองสนิท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •  ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓,๑๐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •  ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑,๖ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 •  ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 •  ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 •  ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำหลังอาคารเอนกประสงค์
 •  ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๓ โครงการ
 •  ประกาศราคากลางรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ประกาศ อบต.หนองสนิท เรื่อง ราคากลางอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
 •  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
 •  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท เรื่อง สอบราคา
 •