header01.jpeg
81790419_2979452542065649_5579911289217482752_n.jpeg
268893575_486654589555632_8989979008469437541_n.jpeg
previous arrow
next arrow

ITA

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท

     เดิมตำบลหนองสนิทขึ้นกับตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  เมื่อพ.ศ. 2498 ได้แยกออกจากตำบลจอมพระ เป็นตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีหมู่บ้านในเขตตำบลหนองสนิทในขณะนั้น ได้แก่ บ้านสนิท  บ้านหนองกับ บ้านสำโรง บ้านโนนงิ้ว บ้านขวาว บ้านสำโรงน้อย บ้านไผ่ บ้านหนองสนิท บ้านสำโรง บ้านกอก บ้านแสง บ้านหนองคู บ้านบัว บ้านโนนสำราญ บ้านหนองเหล็ก บ้านหนองพลวง  ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2525  ได้แยกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลหนองสนิท และตำบลลุ่มระวี


 

ขนาดพื้นที่

1) ตำบลหนองสนิท  มีเนื้อที่ทั้งหมด 21,693ไร่  (35.61  ตารางกิโลเมตร)  แยกเป็น1)  พื้นที่เพื่อการเกษตร  จำนวน    18,071   ไร่  

2)  พื้นที่อยู่อาศัย  จำนวน    2,020  ไร่ 

3)  พื้นที่ป่าและสาธารณประโยชน์   จำนวน  1,247 ไร่

4)  พื้นที่อื่น ๆ   จำนวน  355  ไร่


ทำเลที่ตั้งตำบล

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ              จรด     ตำบลเมืองแกและตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม

ทิศใต้                 จรด     ตำบลบ้านผือและตำบลจอมพระ  อำเภอจอมพระ

ทิศตะวันออก         จรด     ตำบลบัวโคกอำเภอท่าตูม และตำบลบ้านผืออำเภอจอมพระ

ทิศตะวันตก          จรด     ตำบลลุ่มระวีและตำบลจอมพระ  อำเภอจอมพระ

  โดยตำบลหนองสนิทอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  ระยะทาง 10  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ    10  นาที


เขตปกครอง   

     ตำบลหนองสนิทประกอบด้วยชุมชน 10 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1  บ้านสนิท             ผู้ปกครอง      นางสังวร  ศรีเพชร       ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2 บ้านหนองกับ       ผู้ปกครอง       นายสมชัย        หวังผล    ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  3 บ้านสำโรง          ผู้ปกครอง       นายประชิด  พวงจันทร์      ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  4  บ้านโนนงิ้ว         ผู้ปกครอง       นายบุญลับ       อินทร์งาม    ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5 บ้านขวาว             ผู้ปกครอง        นายสมเกียรติ  บุญมี     ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6 บ้านวารไพรศรี     ผู้ปกครอง        นางวรรณิศา     นิลกาญจนกุล     กำนัน

หมู่ที่ 7 บ้านสำโรงน้อย    ผู้ปกครอง        นายประดิษฐ     ทองแม้น      ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  8 บ้านไผ่               ผู้ปกครอง        นายประยม       หวังผล      ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  9 บ้านหนองสนิท   ผู้ปกครอง        นายเทพชัยชนะ   สุวงศ์     ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่10 บ้านสำโรง          ผู้ปกครอง        นายชิด  ศรีเพ็ชร     ผู้ใหญ่บ้าน


สภาพภูมิประเทศ

     พื้นที่ของตำบลหนองสนิทเป็นพื้นที่ราบสูงลอนตื้น ไปทางทิศตะวันออกกระจายเป็นวงกว้างทั่วไป ในระดับความสูง  141 เมตร จากระดับน้ำทะเล  และมีที่ราบต่ำกระจายส่วนใหญ่ลาดไปทางทิศตะวันออกของตำบล ในระดับความสูงที่ 132 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพพื้นดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย จึงไม่สามารถเก็บกักน้ำ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (VISION)

"เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สังคมแห่งการเรียนรู้ คนมีคุณภาพดี มีศีลธรรม สิ่งแวดล้อมสะอาด
ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี”

 

พันธกิจ (MISION)

 1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
 3. และเท่าเทียม
 4. ส่งเสริมและพัฒนาคน ครอบครัว และชุมชนให้มีคุณภาพ
 5. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จ าเป็นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
 7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 8. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและสังคมอย่างยั่งยืน
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
  1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
  2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
  7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
 3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
  1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
  2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
  4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
  5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
  6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
  7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
  8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
  10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
  11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
  12. การท่องเที่ยว
  13. การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน