header01.jpeg
81790419_2979452542065649_5579911289217482752_n.jpeg
268893575_486654589555632_8989979008469437541_n.jpeg
previous arrow
next arrow

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (VISION)

"เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สังคมแห่งการเรียนรู้ คนมีคุณภาพดี มีศีลธรรม สิ่งแวดล้อมสะอาด
ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี”

 

พันธกิจ (MISION)

 1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
 3. และเท่าเทียม
 4. ส่งเสริมและพัฒนาคน ครอบครัว และชุมชนให้มีคุณภาพ
 5. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จ าเป็นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
 7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 8. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและสังคมอย่างยั่งยืน
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี