Slide
Slide
previous arrow
next arrow
 • qxif-folder-open การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  020 ประกาศต่าง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจeปี

 • qxif-folder-open การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

  024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

  025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • qxif-folder-open การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

  035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

  038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี